เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สามารถ เจนชัยจิตรวนิช แจงผู้เสียหายคดีแชร์คอนเซ็ปต์ซีรี่ส์ ให้เร่งยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ ที่ ปปง. นับเป็นอีกผลงานที่ภาคภูมิในการช่วยชาวบ้านพ้นทุกข์
(อ่านแล้ว 80 ครั้ง)
Share on Google+

 

วันที่ 26 ก.ย.2565 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และ ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ได้โพสต์เฟซบุ้ค เพื่อให้ผู้เสียหายจากคดีแชร์ลูกโซ่ บริษัท คอนเซ็ปต์ซีรี่ส์ จำกัด ได้จัดเตรียมเอกสารยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานต่างๆ ที่สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.ตั้งแต่วันที่ 15กันยายน 65 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ในเวลาราชการ

โดยได้แนบเอกสารประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ โดยในเอกสารได้กล่าวว่า จากการกระทำความผิดมูลฐานคดี รายบริษัท คอนเซ็ปต์ซีรี่ส์ จำกัด โดยนายศุภสรร ด้วงชนะ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น "ผู้เสียหาย" จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย

2 สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา

3 ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบอำนาจ)

4 สำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย

5 สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร ณ วันที่เริ่มลงทุน

6 สำเนาหลักฐานการทำธุรกรรม เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนาการโอนเงิน

หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น

7 สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ถ้ามี)

8 สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือเอกสารการร้องทุกข์ต่อหนักงานสอบสวน

โดยวิธีการยื่นคำร้องฯ มี 2 ช่องทาง ดังนี้

1 ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

2 ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน้าซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 โดยวงเล็บมุมของต้านบนว่า "ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดี

รายบริษัท คอนเซ็ปต์ซีรี่ส์ จำกัด โดยนายศุกสรร ด้วงชนะ กับพวก")

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

(โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่วนระยะเวลายื่นคำร้องๆ

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

(ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตาม

กำหนดเวลา ดังนี้

1อยู่ต่างประเทศ

2เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการใต้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง

3เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก

4เหตุอันควรในกรณีอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้น

ได้สิ้นสุดลง ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

แล้วท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้

(ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.คลิ้ก  www.amlo.co.th หรือ

สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ