เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566
นอภ.เทิง จ.เชียงราย เรียกประชุม แก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
(อ่านแล้ว 52 ครั้ง)
Share on Google+

 

วันที่ 27 ม.ค. 65 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา นายบุญส่ง ตินารี นอภ.เทิง จ.เชียงราย เรียกประชุมตัวแทนชาวบ้านที่สนับสนุนและคัดค้าน การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ ต.สันทรายงาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นทั้ง 2 ฝ่าย ก่อนจะรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางจังหวัด เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ โดยมีนายวิศิษฎ์ ทวนชีพ ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ท้องถิ่นอำเภอ กำนัน ต.เวียง ต.งิ้ว สารวัตรกำนัน ต.ปล้อง ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ มาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น และมีชาวบ้านฝ่ายคัดค้านได้พากันนำป้ายคัดค้านการก่อสร้าง มารวมตัวกันที่ด้านหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเทิง รวมจำนวนประมาณ 200 คน

นายบุญส่ง ตินารี นอภ.เทิง กล่าวว่า ตามที่นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย ได้แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองรายละเอียดโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย เฉพาะกรณีข้อเสนอโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ของเทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

ต่อมา คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จ.เชียงราย ได้รับรายงานข้อเสนอโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ของเทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณารายละเอียดและความเหมาะสมของแผนงานและโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของกระทรวงมหาดไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และบริบทสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างถูกต้องตามหลักวิซาการและมีประสิทธิภาพ จ.เชียงราย จึงแต่งตั้ง "คณะทำงานกลั่นกรองรายละเอียดโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย" เฉพาะกรณีข้อเสนอโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขนาดกำลัผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ของเทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย" จำนวน 7 คณะ ซึ่งทางอำเภอเทิงมีนายอำเภอได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการพบปะหารือกันขึ้นในวันนี้

"ทางอำเภอได้ดำเนินการตามที่จังหวัดสั่งการ เพื่อฟังข้อมูลทั้ง 2 ด้าน ในการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน ในวันนี้มีความเห็นเป็น 2 กลุ่ม พบว่ายังมีทั้งกลุ่มที่คัดค้านและกลุ่มที่เห็นด้วย โดยทางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยยังมีความกังวลและสงสัย ทั้งในเรื่องของการจราจร กลิ่นขยะ และน้ำเสียที่จะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยก็บอกว่า ได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว เห็นว่ามีระบบบริหารจัดการที่ดี โรงงานมีเทคโนโลยีการจัดการที่ดี ไม่มีผลกระทบ ทางอำเภอก็จะได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อส่งให้กับทางจังหวัดพิจารณาต่อไป" นอภ.เทิง กล่าว

 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ