เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
พระพรหมเสนาบดีเปิดวัดภาวนาคยองจูประเทศเกาหลีใต้ เป็นประธานประชุมพระธรรมทูตในต่างประเทศกับคนรุ่นใหม่
(อ่านแล้ว 81 ครั้ง)
Share on Google+

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค7 รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่1 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เมตตาเป็นประธานการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก The Union of Thai Dhammaduta in East Asia (UTEA) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 พิธีเปิดวัดภาวนาคยองจู และพิธีมอบตราตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดภาวนาคยองจู ประเทศเกาหลีใต้

     สำหรับวัดภาวนาคยองจู เป็นหนึ่งในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศกว่า 102 แห่งทั่วโลก ที่มุ่งมั่นขยายสันติสุขอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันมีพระครูใบฎีกา นุกูล ธีรวโร เป็นเจ้าอาวาส ในส่วนของการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก (UTEA) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เป็นการเสวนาหัวข้อ “งานพระธรรมทูตในต่างประเทศกับคนรุ่นใหม่“ โดยมีผู้แทนพระธรรมทูตในทวีปต่างๆ ร่วมเสวนาได้แก่ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย สหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก สหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย-แอฟริกา สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศญี่ปุ่น สมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง องค์กรสงฆ์สยามมาเลเซีย ดำเนินการเสวนาโดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร และมีนางกนิกนันต์ ล้อสีท้อง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางพัชธร กิตตินุกูลศิลป์ เข้าร่วมประชุมด้วย

     ปัจจุบันสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก มีสมาชิก 9 วัด ประกอบด้วย วัดเหมอัศวาราม (จีน) วัดพุทธเกษร  (เวียดนาม) วัดภาวนาคยองจู  (เกาหลีใต้) วัดพุทธารามเกาหลี (เกาหลีใต้) วัดภาวนาโซล (เกาหลีใต้) วัดพระธรรมกายไทเป (ไต้หวัน) วัดภาวนาไถจง (ไต้หวัน) วัดพระธรรมกายเถาหยวน (ไต้หวัน) วัดพระธรรมกายมองโกเลีย  (มองโกเลีย) และกำลังพิจารณาให้ความเห็นชอบวัดไทยคิทแฮวิปัสสนา (เกาหลีใต้) รวมเป็นสมาชิกสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกเพิ่มด้วย

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ