เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565
พัฒนาสำงคมและมนุษย์แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม / ป้ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ จำนวน 7 ศูนย์
(อ่านแล้ว 20 ครั้ง)
Share on Google+

 

 

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565  เวลา 10.00 น. ณ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พมจ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยมี  นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเสถียร บุญมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว กล่าวรายงาน        

ทั้งนี้นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน..โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรพร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม / ป้ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ จำนวน 7 ศูนย์ ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลปาย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงใต้ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตาบลเวียงเหนือ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่นาเติง ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ฮี้ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองแปง ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโป่งสา ..และมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย  . องค์กร เครือข่ายที่ทำเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 14 ประเภท เช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มอบเงินโครงการกองทุนผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงอายุบ้านป่าขามจิตแจ่มใส กายใจแข็งแรง มอบเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อีกทั้ง มอบสื่อพัฒนาการสำหรับเด็กให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จำนวน 4 แห่ง เป็นต้น

ซึ่งกิจกรรมในงานมีนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าและผลิตภัณฑ์ จากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่นาเติง ,กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่นาเติง ,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลแม่ฮี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปาย ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ

ทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ป้อก ฐากูร คงมิ่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักข่าวTHAINEWSRECORD รายงาน  

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ