เว็บข่าวสร้างสรรค์สังคม เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวทั่วไป ข่าวสังคม ข่าวท้องถิ่น ร้านอาหารอร่อย และยังรับออกแบบ จัดงานอีเวนท์ ทุกประเภท รับงานออกสื่อออนไลน์ และสื่อหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผอ.อผศ.เตรียมนำญัตติของการประชุมไปรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 34 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 21 ในเดือนธันวาคม 65
(อ่านแล้ว 38 ครั้ง)
Share on Google+

การประชุมสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจะนำญัตติของการประชุมไปรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 34 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 21 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนธันวาคม 2565 ต่อไป

สมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน (Veterans Confederation of ASEAN Countries: VECONAC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นร่วมกัน อีกทั้งให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ในด้านการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและเหยื่อสงคราม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสุขภาพและสังคม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดี เกิดความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองแก่ภูมิภาคแห่งนี้

ปัจจุบันสมาพันธ์ฯ มีประเทศภาคีสมาชิกทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลามราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหพันธรัฐมาเลเซียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐสิงคโปร์ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สำหรับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ เมื่อปี 2523 ในฐานะประเทศร่วมก่อตั้งสมาพันธ์ฯ โดยมีผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสมาพันธ์ฯ ประจำประเทศไทย จึงมีภาระผูกพันในการเข้าร่วมการประชุมของสมาพันธ์ฯ เป็นประจำทุกปี

เนื่องจากในปี 2564 ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างต่อเนื่อง สมาคมทหารผ่านศึกแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Veterans Association of Vietnam: VAVN) ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมของสมาพันธ์ฯ ประจำปี 2564 ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 33 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 20

ในรูปแบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564  ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30  น.

โดย พล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.)  เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวม 4 ท่าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องชาตินักรบ อาคาร 2 ชั้นที่ 2 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือหัวข้อญัตติที่ได้หารือเมื่อการประชุมคณะทำงานของสมาพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2563  ในรูปแบบประชุมทางไกล และการรับรองญัตติใหม่ 10 ญัตติ เพื่อลงมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 33 และรับรองญัตติในการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 20 

โดยในการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 20 มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ฯการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 34 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ณ ประเทศไทย ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 34 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 21 กำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนธ.ค.2565 ณ กรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ ทั้ง 9 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว กิจกรรมในการประชุม อาทิ การมอบตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์ฯ ให้แก่อดีตประธานสมาพันธ์ฯ ที่เคยทำคุณประโยชน์ให้กับสมาพันธ์ฯ อย่างต่อเนื่อง แม้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว และการมอบเหรียญเกียรติคุณสมาพันธ์ฯ ให้แก่อดีตเลขาธิการสมาพันธ์ฯ ที่เคยทำคุณประโยชน์ด้านงานเลขาธิการสมาพันธ์ฯ ตลอดห้วงการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วม เพื่อรับรองญัตติในที่ประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ จากนั้น เป็นพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ ให้แก่ สหพันธ์ทหารผ่านศึกแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ และเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ฯ ประจำปี 2566 ต่อไป 

สำหรับการเข้าร่วมการประชุมของสมาพันธ์ฯ ทำให้องค์การฯ ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ของหน่วยงานทหารผ่านศึกในภูมิภาคอาเซียน ด้านการสงเคราะห์และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ซึ่งสามารถนำแนวทางมาพัฒนาการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของประเทศไทยให้ทัดเทียมประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารผ่านศึกในภูมิภาคอาเซียน ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แต่ภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ ทั้ง 10 ประเทศ ยังคงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ ได้รับประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงผลักดันให้สมาพันธ์ฯ เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทและส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนต่อไป

ป้อก ฐากูร คงมิ่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักข่าว  THAINEWSRECORD รายงาน 

Share on Google+
เศรษฐกิจในประเทศ